Statut Stowarzyszenia DIALOG-WSPÓŁPRACA-ROZWÓJ Drukuj Email

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie DIALOG-WSPÓŁPRACA-ROZWÓJ, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją, działającą zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2a

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych

§ 5
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw oraz prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Cały dochód z działalności Stowarzyszenia przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania jego podmiotowości, rozwoju instytucji i organizacji społecznych,
 • rozwoju regionalnego, a w tym szczególnie: gospodarki, kultury i edukacji
 • pobudzania lokalnej przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu, szczególnie w obszarze MŚP w oparciu o lokalne potencjały gospodarcze i możliwości wynikające ze współpracy transregionalnej zarówno w Polsce jak i z krajami Unii Europejskiej
 • grupowania członków stowarzyszenia wokół takich wartości jak: uczciwość, przedsiębiorczość, aktywność, solidarność, patriotyzm, szacunek dla tradycji, kultury narodowej, rodziny, wspólnoty i innych wartości europejskich, a szczególnie wspierania idei "małych ojczyzn", umacniania ich tożsamości, autonomii i tradycji lokalnej
 • promocji oraz popierania ludzi i instytucji, mogących wpłynąć na poprawę wizerunku regionu bądź efektywnej poprawy jakości życia mieszkańców;
 • propagowania dialogu społecznego jako fundamentu rozwoju oraz tworzenia płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy, osobami i instytucjami zainteresowanymi poprawą jakości życia,
 • intensyfikowania obecności społeczności lokalnych w międzynarodowym dialogu nad różnymi aspektami dziedzictwa kulturowego poprzez udziału w pracach różnych struktur i organizacji międzynarodowych, a także integracji europejskiej, współpracy transregionalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przełamywania szkodliwych stereotypów
 • lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego środowisk lokalnych, wspierania lokalnych liderów i ich inicjatyw w międzynarodowych działaniach Polski w zakresie kultury, a w szczególności dialogu nad dziedzictwem kulturowym i jego ochroną.
 • wspierania lokalnych inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz wspomagania członków w działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej
 • przeciwdziałania marginalizacji geograficznej i wykluczenia społecznego, a także przeciwdziałania patologiom społecznym utrudniającym rozwój lokalny, szczególnie bezrobociu i alkoholizmowi.
 • wspierania społeczności wiejskich w zakresie kultury, gospodarki, pomocy społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym integracji zawodowej, społecznej i kulturalnej.
§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie konferencji, spotkań, publicznych dyskusji, wystaw i inne formy prezentacji dorobku i inicjatyw członków oraz wszelkie formy publicznej debaty,
 • prowadzenie wszelkiej działalności szkoleniowej i doradczej dla organizacji społecznych i gospodarczych, dla osób indywidualnych zgodnej z celami statutu,
 • pomoc organizacjom publicznym i gospodarczym w prowadzeniu działalności, a w szczególności pozyskiwanie środków finansowych w Unii Europejskiej, w formie szkoleń, konsultacji i poradnictwa, ekspertyz, organizowania baz danych, prowadzenia portali internetowych, multimedialnych publikacji elektronicznych, organizowania wolontariatu
 • pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy szczególnie poprzez: szkolenia, informację internetową, organizowanie systemów stypendialnych, staży i pośrednictwa pracy
 • pomoc osobom fizycznym w tworzeniu podmiotów gospodarczych i prowadzeniu działalności gospodarczej szczególnie przez absolwentów i ludzi młodych zwłaszcza poprzez szkolenie, pośrednictwo pracy, doradztwo biznesowe, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z rozmaitych źródeł, szczególnie z funduszy Unii Europejskiej.
 • organizowanie wszelkich form uelastycznienia rynku pracy i ułatwianiu wchodzenia lub powrotu na rynek pracy zwłaszcza, wszelkich form pośrednictwa pracy, wolontariatu, portali internetowych , samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi i samorządowymi
 • popularyzacja osiągnięć osób, organizacji i firm mających wpływ na rozwój aktywności lokalnej,
 • organizowanie imprez integracyjnych dla różnych środowisk mających na celu tworzenie aktywności obywatelskiej, w tym wycieczki studialne, staże, wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zgodnie z celami statutowymi,
 • produkcję filmów na taśmie filmowej lub wideo przeznaczonych do projekcji w kinach i w telewizji: realizacja filmów w plenerze, studiach filmowych oraz laboratoriach; produktami tego rodzaju działalności mogą być filmy długometrażowe i krótkometrażowe
 • produkcja materiałów szkoleniowych, podręczników i pomocy dydaktycznych, w formie książkowej, ale także elektronicznej, takiej jak na płytach CD, w internecie,
 • produkcję programów radiowych i telewizyjnych,
 • produkcję przedstawień teatralnych.
 • organizowanie koncertów różnych typów
 • organizowanie imprez sportowych i turystycznych
 • organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i zagranicznych
 • urządzanie konkursów, festiwali, biennale itp.
 • organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od potrzeb społecznych,
 • popularyzacje dorobku różnych dziedzin kultury,
 • działalność wydawnicza w tym szczególnie książek, broszur, czasopism i wydawnictw periodycznych, publikacje elektroniczne i w internecie
 • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu,
 • organizowanie wystaw, odczytów, seminariów itp. imprez,
 • współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
§ 8

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych
§ 10

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień Statutu.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

§ 13

Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie złożonej deklaracji.

§ 14

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem.

§ 15

Członkiem Stowarzyszenia może zostać obcokrajowiec jednak bez biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.

§ 16

Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  • za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
  • zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku kalendarzowego
  • utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu
 3. Śmierć członka
§ 18

Wykluczenie lub skreślenie z listy członków następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

§ 19

Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka oraz uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie miesiąca od daty powiadomienia o uchwale.

§ 20

Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

§ 21

Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze a nadto mają prawo do:

 1. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia
 2. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
§ 22

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają ponadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.

§ 23

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia.

§ 24

Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz terminowego opłacania składek członkowskich.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
§ 26

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata rozpoczyna się w dniu ich pierwszego posiedzenia i kończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie władzy kolejnej kadencji, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Kadencja pierwszych władz Stowarzyszenia trwa do najbliższej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu. Wybór pierwszych władz Stowarzyszenia dokonywany jest przez Zebranie Członków Założycieli.

§ 27

W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.

§ 28

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 29

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 30

Walne Zebranie Członków Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd, co cztery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, nie później jak trzy miesiące po upływie czterech pełnych lat kadencji.

§ 31

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek, co najmniej 1/5 członków.

§ 32

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 33

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 4. wybór i odwołanie Przewodniczącego oraz członków władz Stowarzyszenia
 5. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia
 6. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich i trybie ich wpłat
 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 9. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku
§ 34

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 35

Walne Zebranie Członków podejmuje większością 2/3 głosów obecnych uchwały w sprawie:

 1. zmiany Statutu
 2. odwołania przed upływem kadencji członków władz
 3. pozbawienia godności członka honorowego
§ 36

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 3/4 głosów obecnych.

 

ZARZĄD

§ 37

W skład Zarządu wchodzą:

 1. przewodniczący
 2. wiceprzewodniczący
 3. sekretarz
 4. skarbnik
 5. członek
§ 38

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kierując jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 39

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków
 2. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków wspierających.
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych.
 4. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości
 5. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego
 6. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.
§ 40

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 41

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 42
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać członkowie Stowarzyszenia, którzy byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
§ 43

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
 2. przedstawianie Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów wniosków i zaleceń pokontrolnych
 3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
§ 44

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 45
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych są upoważnieni Przewodniczący, Skarbnik i Sekretarz Zarządu, jednakże dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych wymagane są podpisy, co najmniej dwóch z tych osób.
 4. Majątek Stowarzyszenie może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 46

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
 3. dotacje i subwencje
 4. darowizny, zapisy i spadki
 5. wpływy z działalności statutowej
 6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie
§ 47

Zarząd w formie uchwały określa przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz decyduje o złożeniu wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 48

Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane środki finansowe.

§ 49

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swym majątkiem w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób im bliskich.

§ 50

Stowarzyszenie nie będzie na szczególnych zasadach dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie władz lub pracownicy oraz osoby im bliskie.


 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenie nie może być przekazany na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 

O nas

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój: www.dwr.org.pl to grupa zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców skupionych wokół miesięcznika PULS, pisma ukazującego się od 10 lat również w wersji elektronicznej: www.puls.ctinet.pl. Poza tym członkowie Stowarzyszenia organizują debaty, konferencje i seminaria.

Jesteśmy znani jako rzetelni partnerzy i realizatorzy trudnych lokalnych zadań. Na łamach PULSu promowaliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta. W 2005 roku, przy współpracy z radnymi i włodarzami gmin, doprowadziliśmy do wspólnej sesji trzech samorządów (Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli). Przyczyniliśmy się w ten sposób do powstania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Otrzymaliśmy za to nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: „za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”. Od 2005 roku prowadzimy portal: www.lubuskietrojmiasto.pl. W latach 2006 i 2007 zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. W 2008 roku organizujemy I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego.

Programy 2009

Zrób Biznes

Gościmy

Nasi Partnerzy:

 
Miesięcznik PULS   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Fundacja Komunikacji PozytywnejLubuskie Trójmiasto