Misja i cele

Misja

Dostarczamy ludziom umiejętności, wiedzę i informację, najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną, aby mogli racjonalnie działać na rzecz rozwoju lokalnego i aby stali się liderami tego rozwoju.

Cele (fragmenty statutu)

Naszymi głównymi celami są działania na rzecz:

 • rozwoju regionalnego, a w tym szczególnie: gospodarki, kultury i edukacji;
 • pobudzania lokalnej przedsiębiorczości szczególnie w obszarze MŚP i lokalnych potencjałów gospodarczych;
 • propagowania dialogu społecznego jako fundamentu rozwoju;
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania jego podmiotowości, rozwoju instytucji i organizacji społecznych;
 • wspierania idei "małych ojczyzn", umacniania ich tożsamości, autonomii i tradycji lokalnej;
 • integracji europejskiej, współpracy transregionalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przełamywania szkodliwych stereotypów;
 • przeciwdziałania marginalizacji geograficznej i społecznej, a także przeciwdziałania patologiom społecznym utrudniającym rozwój lokalny.

Metody (fragmenty statutu)

Nasze cele realizować będziemy poprzez:

 • organizowanie imprez integrujących środowisko wokół lokalnych aktywności i tradycji a także promujących idee współpracy transregionalnej, w tym gospodarczych, kulturalnych, sportowych, szkoleniowych, charytatywnych i edukacyjnych;
 • prowadzenie działalności badawczo-studialnej, edukacyjnej, szkoleniowej, medialnej, wydawniczej i promocyjnej;
 • prowadzenie doradztwa i pomocy dla organizacji pozarządowych i gospodarczych obszaru MŚP, ze szczególnym uwzglednieniem spraw zatrudniania absolwentów i równości szans;
 • organizowanie szkoleń, konferencji i wyjazdów studialnych dla lokalnych liderów, pracowników samorządowych i przedstawicieli biznesu lokalnego.