Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Dialog-Współpraca-Rozwój

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Dialog-Współpraca-Rozwój.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz oraz strzec godności członka Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się również do wpłaty na konto Stowarzyszenia (BPH S.A. O/Zielona Góra, nr konta: 26 1060 0076 0000 3200 0092 2998) "wpisowe" w wysokości 100 zł oraz regularnej wpłaty składki członkowskiej w wysokości 50 zł rocznie.


miejscowość, data
podpis

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

  1. obywatelstwo:
  2. miejsce zamieszkania:
  3. nr dowodu osobistego:
  4. PESEL:
  5. telefon:
  6. e-mail:

Tutaj do pobrania deklarcja członkowska w formacie pdf (do pobrania i wydrukowania) - wymagany zainstalowany program Adobe Acrobat Reader