Samorząd lokalny bliżej obywatela
 

Opracujemy dokumenty zawierające procedury, które stworzą informacyjny ład na poziomie lokalnym. Stworzymy narzędzia komunikacji pomiędzy służbami publicznymi a obywatelami. Mieszkańcy będą mieli w większym stopniu dostęp do informacji publicznej, a przez to możliwość kontroli władzy i wpływania na decyzje o kierunkach rozwoju swoich małych ojczyzn. Planujemy pięć ściśle ze sobą powiązanych inicjatyw.

 

Dofinansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  

Ranking 19 gmin (leżących na obszarze Lubuskiego Trójmiasta) pozwoli na wyłonienie innowacyjnych mechanizmów, które sprzyjają szybkiemu, zrównoważonemu rozwojowi gmin. Wskaże te gminy, w których rozwój jest najszybszy (z podaniem przyczyn – wskaźników rozwoju) i będzie promował dobre przykłady. Inne samorządy mogą skorzystać z doświadczeń liderów. Ranking rozpowszechni informację publiczną oraz będzie pełnił rolę edukacyjną: zwróci uwagę społecznościom lokalnym na zależność pomiędzy polityką gospodarczą samorządowców i jakością życia mieszkańców gminy. Społeczność lokalna otrzyma – poprzez systematyczne ukazanie zależności - narzędzie do kontroli osiągnięć swojej gminy na tle innych gmin.

W ramach drugiej inicjatywy opracujemy propozycję modelu współpracy samorządów z lokalną społecznością przy tworzeniu strategii rozwoju gmin oraz przy pracach nad jej uzupełnieniem. Stworzymy model konsultacji publicznych i przeprowadzimy monitoring tworzenia dokumentów strategicznych.
Trzecia inicjatywa to opracowanie schematu procedur informowania o przebiegu i wynikach konkursów dla organizacji pozarządowych (NGOs), organizowanych przez urzędy gmin. Schemat procedur uwzględniać będzie wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursów, o których gmina powinna poinformować swoich mieszkańców, zgodnie z wymaganiami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zagwarantuje to przejrzystość procedur konkursowych i przysłuży się tworzeniu informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym.

Sprawdzimy też, poprzez monitorowanie lokalnej prasy, na ile media wspierają swoich czytelników (mieszkańców gmin) w dostępie do informacji publicznej (inicjatywa czwarta). Na tej podstawie oraz na podstawie analizy treści oficjalnych stron internetowych poszczególnych gmin postawimy szczegółową diagnozę dotyczącą dostępu obywateli do informacji publicznych.
Strona internetowa (inicjatywa piąta), którą będziemy prowadzić przez cały okres realizacji projektu, pozwoli na opublikowanie informacji o naszych działaniach nie tylko na obszarze dwóch powiatów, ale na terenie całego województwa, a nawet kraju.

Więcej >