Obywatele na rzecz kultury regionu

Udostępnienie łam miesięcznika PULS twórcom, naukowcom, instytucjom kultury, klubom muzycznym, bibliotekom, organizacjom pozarządowym działającym w dziedzinie kultury, zainteresowanych rozwojem województwa lubuskiego.

Miesięcznik będzie na swoich łamach promował regionalnych twórców kultury, osoby nieszablonowe, pełne inwencji, myślące niezależnie, zaangażowane w ideę budowy „małych ojczyzn”.
Miesięcznik PULS poprzez zamieszczanie niezależnych informacji, analiz, raportów, recenzji, opinii zachęci mieszkańców woj. lubuskiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze i szeroko pojętym życiu społecznym regionu. Będzie obywatelskim forum wymiany idei i poglądów. Będzie jedyną platformą intelektualną redagowaną przez Lubuszan dla Lubuszan. Miesięcznik będzie inicjował debatę publiczną na temat najbardziej pożądanych kierunków rozwoju kultury i tożsamości regionalnej.

Więcej>