Ofiarom eugeniki * Den Opfern der Eugenik
 

  Budowa polsko-niemieckiego partnerstwa na rzecz upamiętnienia ofiar eugeniki

Celem projektu jest budowa partnerstwa polsko-niemieckiego, którego zadaniem będzie popularyzacja (wśród społeczności woj. lubuskiego) wiedzy o tragicznych skutkach eugeniki, traktowanej w latach 1933-45 jako doktryna naukowa i oficjalna polityka III Rzeszy. W trakcie realizacji projektu będziemy poszukiwać bezpośrednich świadków zabójstw (lata: 1940-45), do których dochodziło w szpitalach psychiatrycznych położonych na terenie obecnego woj. lubuskiego. Szukać także będziemy zachowanych archiwaliów w postaci dokumentów, pamiętników, relacji spisanych przez osoby trzecie. Zebrane informacje o istniejących dokumentach, świadkach i publikacjach posłużą Partnerowi (PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin) do sfinalizowania stałej ekspozycji w planowanym muzeum pamięci niepełnosprawnych ofiar III Rzeszy w Berlinie. Cykl artykułów prasowych w miesięczniku PULS i audycje radiowe w Radiu Zachód oraz w Radiu Index przybliżą społeczności woj. lubuskiego problem eugeniki. Zachowane archiwa o tragicznych wydarzeniach, mające miejsce w szpitalach psychiatrycznych w latach 1940-45, będą też dokumentem mogącym służyć twórcom przyszłego muzeum. 

  Aufbau einer deutsch-polnischen Partnerschaft zum Gedenken an die Opfer der Eugenik

Ziel des Projektes ist der Aufbau einer deutsch- polnischen Partnerschaft, deren Aufgabe die Popularisierung (bei der Öffentlichkeit der Wojewodschaft Lubuskie) des Wissens über die tragischen Ergebnisse der Eugenik, in den Jahren 1933-1945 als Wissenschaftsdoktrin und offizielle Politik des III Reiches betrieben wurde. Während der Projektdurchführung werden wir unmittelbare Zeitzeugen der Verbrechen in den psychiatrischen Krankenhäusern der jetzigen Wojewodschaft Lubuskie (in Jahren 1940-45) suchen. Ebenso werden wir nach Archivalien in Form von Dokumenten, Tagebüchern, Berichte Dritter suchen. Die gesammelten Informationen über existierende Dokumente, Zeugen und Publikationen werden dem Partner (Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin) bei der Umsetzung einer ständigen Ausstellung im geplanten Museum des Gedenkens an die behinderten Opfer des III Reiches in Berlin nutzen. Die Reihe der Presseartikel und die Rundfunksendungen werden der Öffentlichkeit der Wojewodschaft Lubuskie das Problem der Eugenik und insbesondere die tragischen Ereignisse in den Krankenhäusern für Psychiatrie in den Jahren 1940-45 näher bringen. Auch das könnte den Schöpfern des Museums nützlich sein.

 

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Herausgegeben mit finanzieller Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit


Strona internetowa projektu:

www.dwr.org.pl/eugenika