Projekt: „Lubuski barometr koniunktury gospodarczej - badania i analizy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lubuski barometr koniunktury gospodarczej

badania i analizy

Badania wskazują, że problemem wszystkich aktorów rynku pracy w województwie lubuskim jest luka związana z brakiem regularnych informacji i analiz dotyczących trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w regionie. Konsultacje założeń projektu ze specjalistami rynku pracy, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji około biznesowych potwierdziły nasze obserwacje i analizy wcześniejszych badań. Opracowanie cyklicznych analiz i dostarczanie ich aktorom rynku pracy umożliwi im prognozowanie zmian gospodarczych, zachodzących na lokalnym rynku pracy, w oparciu o szeroką gamę informacji.

Zawartość

Raport osiągniętych rezultatów projektu

Tytuł projektu: „Lubuski barometr koniunktury – badania i analizy"
Nr konkursu: 1/POKL/8.1.2/2009
Poddziałanie: 8.1.2 – Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie
Okres realizacji projektu: 01.03.2010 – 31.08.2011

Założone we wniosku o dofinansowanie rezultaty twarde:

Wskaźnik: Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą min. 300.

 • angażowanie do badań projektu rozmówców (45 osoby - pogłębione wywiady), którzy przeanalizują podejmowanie własnych decyzji gospodarczych mających wpływ na inne podmioty rynku pracy w woj. lubuskim – wykorzystanie cyklicznych (15 miesięcy) wyników badań  przez podmioty rynku pracy;
 • cykliczne (15 miesięcy) dostarczanie (do 300 podm.) i wykorzystanie nowego narzędzia analitycznego – barometru koniunktury i oprac. wskaźników zatrudnienia, przez min. 60 podmiotów rynku pracy;
 • zainteresowanie prowadzonymi wynikami analiz grupy docelowej dzięki wykorzystaniu bazy podmiotów i elektronicznego biuletynu (cykl 15 miesięczny)- min. 60 podmiotów.
 • wykorzystanie (cykl 15 miesięczny) przez podmioty gospodarcze analiz prasowych omawiających m.in. trendy gospodarcze;
 • wykorzystanie w cyklu 15 miesięcy, przez (bezpośrednio 300 i pośrednio 3 tys.) grupę docelową płaszczyznę wymiany informacji gospodarczych stworzoną we wkładce do miesięcznika;
 • poszerzenie grupy docelowej o min. 10 tys. innych interesariuszy rynku pracy i dostarczanie im  opracowań graficznych prowadzonych badań i analiz (4 konferencje prasowe), wykorzystanie opracowań przez odbiorców mediów.
 • strona internetowa pomyślana jako baza informacyjna wszystkich działań, dostarczenie min. 300 podmiotom przez okres 18 miesięcy informacji oraz  wyników analiz;
 • min. 60 osób (przedstawicieli podmiotów z bazy) weźmie udział w konferencji gospodarczej, na której podsumujemy wyniki projektu, wydawnictwo pokonferencyjne (3 tys. szt.) zawierające zestaw badań i analiz 18 miesięcznego projektu posłuży podmiotom do wykorzystania danych na potrzeby własne i rozwoju regionu.

Założone we wniosku wskaźniki rezultatów twardych:

 • wzrost świadomości grupy docelowej o konieczności korzystania z różnych źródeł informacji, z dostępnych aktualnie badań i analiz gospodarczych;
 • wzrost zainteresowania grupy docelowej poszerzeniem dotychczasowych źródeł informacji gospodarczej (min. 2 źródła) o  trendach rozwojowych i czynnikach kształtujących rynek pracy;
 • wzrost zdolności grupy docelowej do formułowania własnych wniosków  w oparciu o dostarczone narzędzia analityczne, w celu podejmowania  trafniejszych decyzji związanych z zachowaniem na rynku pracy.
Mierzenie rezultatów twardych i miękkich:

Na początku realizacji projektu do podmiotów z bazy skierowaliśmy pytania czy korzystają z istniejących badań i analiz oraz o źródła analiz i informacji dotyczące woj. lubuskiego, z których do tej pory korzystali przy podejmowaniu decyzji mających wpływ na zachowania rynkowe. Pod koniec projektu powtórzyliśmy pytania. Jako próbę wybraliśmy 300 podmiotów, bo określić zmianę u 3000. Pytania ankietowe skierowaliśmy do 300 podmiotów, otrzymana odpowiedź od 100 podmiotów pozwoliła na rzetelną analizę kwestionariuszy. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń wiemy, że dużym sukcesem projektu jest wzrost liczby (o 2 nowe źródła) dostępnych badań i analiz oraz wzrost liczby podmiotów korzystających z badań i analiz - w kwestionariuszach o 20 podmiotów na 100 respondentów.

Osiągnięte rezultaty:

Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój zrealizowało projekt w 100% i osiągnęło wszystkie założone we wniosku rezultaty:

1. Zadanie: Badanie metodą bezpośredniego wywiadu pogłębionego

Termin realizacji: od marca 2010 do czerwca 2011 r.

Uwagi: opracowana została struktura pogłębionego wywiadu bezpośredniego, przygotowano ankiety oraz przeprowadzono 45 bezpośrednich wywiadów pogłębionych z przedstawicielami następujących firm: • Karmann • Ghia • Piekarnia Rzepka • Vienna Isnurance (InterRisk) • Fabryka Reklamy IBA • Green Shop • Przedsiębiorstwo Budowlane "Lechbud" • CK Ziemianin • Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych DIAMENT • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Risk Vienna Insurance Group • Scalar • Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych DIAMENT • Bred • Bol • Biuro rachunkowe KOMPLEKS • Grzegorz Grzegorczyk • NORD NAPĘDY sp. z o.o. Zakłady Produkcyjne w Nowej Soli • ZUMB Robert Szczeciak • Kamień i Styl Marek Pluciński • PHU ELKA R. Miczyński • Zakład Gospodarki Komunalnej i • Mieszkaniowej • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze" • Piekarnia Mikulewicz sp.j. • Plezia&Plezia • Projprzem sp. z o.o., Nowa Sól • Ramzes sp. z o.o. • Sulma Sulechów sp. z o.o. • Koło Łowieckie "DROP" Zielona Góra • Elektrociepłownia Zielona Góra Spółka Akcyjna • Janczewska i Stasiuk Nieruchomości s.c. • PUH Eureka, Agencja Reklamowa • ANNEBERG Transpol • Piekarnia Rzepka s.c. Waldemar, Barbara i Tomasz Rzepka • Firma transportowa Paweł Obst • Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Anna i Andrzej Kuziemscy • Lingua Viva • METAL • GUM • Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z .o o. • Gospodarstwo rolne, uprawa winorośli "Winna Góra" • Fragaria Farm – gospodarstwo rolne • Ton Color s.c. • Biuro Podróży POLRIDER • Prosperity sp.p. • LfC Sp. z o.o. • IGLOTECHNIK Tomasz Strehl Prezes zarządu • Hoga sp.z.o.o. • P.P.H.U. Blech sp. z o.o. • Grant Usługi Marek • PKS Zielona Góra sp. z o.o.

 


 

2. Zadanie: Wskaźniki rynku zatrudnienia

Termin realizacji: od marca 2010 do czerwca 2011 r.

Uwagi: opracowana została metodologia doboru wskaźników określających podaż rynku zatrudnienia, przygotowano miesięczne wskaźniki rynku zatrudnienia w woj. lubuskim  oraz  miesięczne analizy rynku zatrudnienia, które wykorzystywane były w biuletynach elektronicznych wysyłanych do lubuskich podmiotów. Wskaźniki rynku zatrudnienia i analizy zamieszczane były co miesiąc na stronie internetowej projektu: www.dwr.org.pl/lubuskibarometr.pl

 


 

3. Zadanie: Barometr koniunktury

Termin realizacji: Od marca 2010 do czerwca 2011 r.

Uwagi: Opracowana została metodologia pomiaru barometru koniunktury, przygotowano ankiety, przeprowadzono miesięczne pomiary barometru koniunktury (100 podmiotów udzielało odpowiedzi przez 15 miesięcy – lista podmiotów w archiwum projektu) i opracowano miesięczne analizy barometru koniunktury, które wykorzystywane były w biuletynach elektronicznych wysyłanych do lubuskich podmiotów.  Analizy publikowane byłe we wkładce miesięcznika PULS oraz na stronie internetowej projektu: www.dwr.org.pl/lubuskibarometr.pl

 


 

4. Zadanie: Baza podmiotów

Termin realizacji: od marca 2010 do czerwca 2011 r.

Uwagi: Przygotowana została baza podmiotów (300), przygotowano i wysłano do bazy co miesiąc elektroniczne biuletyny informacyjne. Podczas realizacji projektu baza powiększyła się do 420 podmiotów. Biuletyny zamieszczane były sukcesywnie na stronie internetowej projektu w zakładce Analizy w pigułce. W sumie przygotowano i wysłano 17 biuletynów.

 


 

5. Zadanie: Monitoring prasy

Termin realizacji: od marca 2010 do czerwca 2011 r.

Uwagi: Opracowany został schemat monitoringu prasy, przeprowadzono comiesięczne monitoringi prasy oraz przygotowano   ich analizę. Analizy oraz zestawienie monitoringu zamieszczano sukcesywnie na stronie internetowej projektu w zakładce: Monitoring prasy(30 pozycji).

6. Zadanie: Wkładka do miesięcznika

Termin realizacji: od marca 2010 do czerwca 2011 r.

Uwagi: Zamówiono teksty u autorów, przeprowadzono redakcję, korektę tekstów, przygotowano skład wkładek do druku oraz wydrukowano i rozkolportowano miesięczniki z wkładką (15 wydań, format A4, w sumie 73 teksty)  w miesięczniku PULS. Teksty zamieszczone zostały na stronie internetowej projektu w zakładce: Artykuły PULSu.

 


 

7. Zadanie: Konferencje prasowe

Termin realizacji: czerwiec, wrzesień, grudzień (2011 r.), marzec (2012 r.)

Uwagi: Zorganizowano 4 konferencje prasowe dla mediów, przygotowano prezentację multimedialną z wyników badań kwartalnych, podczas konferencji zaprezentowano dziennikarzom  prezentację. Prezentacje, zaproszenia i informacje ( w sumie 15 tekstów) zamieszczono na stronie internetowej projektu w zakładce: Konferencja prasowa. Na każdej konferencji sporządzano listę obecności przedstawicieli mediów. Lista wraz z dokumentacją potwierdzającą publikacje w mediach po konferencji prasowej znajduje się w archiwum projektu.

 


 

8. Zadanie: Strona internetowa projektu

Termin realizacji: od marca 2010 r. do sierpnia 2011 r.

Uwagi: Przygotowano projekt graficzny i techniczny strony ( z 8 zakładkami planowymi oraz jedną dodatkową – Materiały Urzędu Statystycznego – analizy, raporty), przez 18 miesięcy na bieżąco uzupełniano stronę internetową materiałami merytorycznymi: www.dwr.org.pl/lubuskibarometr.pl Adres strony był promowany, zgodnie z założeniem projektu: w miesięczniku PULS, na konferencjach prasowych oraz na konferencji gospodarczej. Dodatkowo był promowany na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: www.pte.zg.pl oraz na stronach Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki: www.lubuskaenergetyka.pl Na stronie internetowej odnotowano 14 111 wejść.

 


 

9. Zadanie: Konferencja gospodarcza

Termin realizacji: 17 czerwca 2011 r.

Uwagi: Przygotowaliśmy plakat konferencji, wydrukowaliśmy i wysłaliśmy 100 zaproszeń do podmiotów z grupy docelowej. Sporządziliśmy listę obecności na konferencji (60 osób).  Konferencję poprowadził publicysta gospodarczy z Radia Zachód. Przygotowaliśmy wydawnictwo pokonferencyjne w którym referaty przygotowali: ekspert rangi krajowej dr Janusz Steinhoff: "Polska elektroenergetyka na tle koniunktury gospodarczej" oraz prof. dr hab. Marian Miłek:  Energetyka, a koniunktura gospodarcza", dr Stanisław Iwan: " Energetyka, a koniunktura w gospodarce", dr Zbigniew Świątkowski: "Ocena stanu lubuskiej gospodarki", dr Lech Szczegóła:  "W poszukiwaniu koniunktury na peryferiach", dr hab. Jarosław Macała: "Wpływ polityki na gospodarkę na podstawie Lubuskiego Barometru Koniunktur Gospodarczych", Krzysztof Chmielnik: "Najpierw analiza, potem decyzje", Czesław Gierlach: "Lubuskie na progu ponowoczesności". Wydawnictwo pokonferencyjne (3 tys. sztuk) rozkolportowaliśmy do podmiotów z bazy oraz do urzędników i polityków, by mogło być wykorzystane w pracach nad aktualizacją Strategii Województwa Lubuskiego.

 

 

Osiągnięte rezultaty miękkie projektu

W kwietniu 2010 roku zapytaliśmy naszą grupę docelową (przedsiębiorców, samorządowców, otoczenie biznesu, jednostek edukacyjnych, itd.) o reguły działania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych dotyczących ich firm/instytucji (uzyskaliśmy odpowiedzi od 100 podmiotów). Z takim samym pytaniem zwróciliśmy się ponownie do naszej grupy docelowej pod koniec realizacji projektu – w sierpniu 2011 roku.

Interesowało nas jaki procent badanych podejmuje decyzję w oparciu o własne przemyślenia i intuicję. Okazało się, że na początku realizacji projektu tylko 14 % podmiotów wskazało, że tego nie robi. Czyli 86 % respondentów wskazało pozytywną odpowiedź. 18 miesięcy później wskaźnik zmienił się: 11% odpowiedzi na nie i 89 na tak.

Naszych respondentów zapytaliśmy też o ich zainteresowania ogólnodostępnymi badaniami i analizami przed podejmowaniem istotnych decyzji gospodarczych. Na 100 odpowiedzi 66% odpowiedziało pozytywnie, a 34% - nie. Pod koniec projektu tylko 13% odpowiedziało, że nie korzysta z ogólnodostępnych badań i analiz.

Z informacji dotyczących trendów rozwojowych województwa lubuskiego korzystało (kwiecień 2010)  65% podmiotów. Po 18 miesiącach wynik wyniósł: 81% - tak.

Respondentów deklarujących szczególnie zainteresowane wynikami regionalnych badań i analiz, na początku projektu, było zaledwie 24%. Pod koniec projektu już 47% wskazało odpowiedź - tak.

Wzrosła też liczba podmiotów ( z 68% na 82 %) korzystających z informacji prasowych dotyczących trendów rozwojowych woj. lubuskiego, jak również zwiększyła się procentowa liczba podmiotów szukających informacji na konferencjach gospodarczych z 61% na 81%.

Działania prowadzone przez nasze Stowarzyszenie  przyniosły oczekiwane rezultaty, szczególnie dlatego, gdyż wskazaliśmy źródła ważnych informacji, analiz, badań. Ponadto udostępniliśmy własne skondensowane analizy, przygotowane w oparciu o różnorodne informacje. Angażowaliśmy przedstawicieli grupy docelowej do wygłaszania ich własnych opinii i analiz dotyczących zmian zachodzących w naszym regionie.

W sumie odnotowaliśmy ponad 20% wzrost świadomości grupy docelowej dotyczący konieczności korzystania z różnych źródeł informacji, z dostępnych aktualnie badań i analiz gospodarczych przed podejmowaniem ważnych decyzji. Ponadto uzyskaliśmy potwierdzenie, że nasz projekt przyczynił się do zainteresowania podmiotów gospodarczych rozszerzeniem dotychczasowych źródeł informacji ( z których wcześniej korzystali o więcej niż dwa) o  trendach rozwojowych i czynnikach kształtujących rynek pracy. I w efekcie możemy stwierdzić, że nastąpił wzrost zdolności grupy docelowej do formułowania własnych wniosków  w oparciu o dostarczone narzędzia analityczne, w celu podejmowania  trafniejszych decyzji związanych z zachowaniem na rynku pracy.

Decyzje dotyczące firmy / instytucji podejmuję w oparciu o:

1. Własne przemyślenia, intuicję: tak/nie

2. Ogólnodostępne badania i analizy gospodarcze: tak/nie

3. Informacje dotyczące trendów rozwojowych woj. lubuskiego: tak/nie

a) wynikające z regionalnych badań i analiz: tak/nie

b) publikowane w prasie: tak/nie

c) podawane podczas konferencji gospodarczych: tak/nie

d) inne (jakie)…………………………………………………………………….

 

ZESTAWIENIE (KWIECIEŃ 2010): ODPOWIEDZI 100 PODMIOTÓW

odp. 1 – 10 x nie

Odp. 2 – 25 x nie

Odp. 3 – 32 x nie

Odp. A) 57 x nie

Odp. B) 22 x nie

Odp. C) 33 x nie

ZESTAWIENIE (SIERPIEŃ 2011): ODPOWIEDZI 100 PODMIOTÓW

odp. 1 – 7 x nie

Odp. 2 – 11 x nie

Odp. 3 – 19 x nie

Odp. A) 34 x nie

Odp. B) 13 x nie

Odp. C) 29 x nie

 

Pytania skierowane były do urzędów gmin (na 40 respondentów):

Zestawienie odpowiedzi NIE (kwiecień 2010):

1. 4 x nie

2. 9 x nie

3. 4 x nie

a) 19 x nie

b) 10 x nie

c) 6 x nie

Zestawienie odpowiedzi NIE (sierpień 2011):

1. 4 x nie

2. 2 x nie

3. 0 x nie

A) 3 x nie

B) 5 x nie

C) 4 x nie

Zestawienie odpowiedzi : tak (kwiecień 2010)

1. 36 x tak

2. 31 x tak

3. 36 x tak

a) 21 x tak

b) 30 x tak

c) 34 x tak

 

Dodatkowe odpowiedzi: informacje z ministerstwa i z internetu:

Zestawienie odpowiedzi od podm. gospod.(kwiecień 2010): 60 respondentów odpowiedziało.

odp. 1 – 6 x nie

Odp. 2 – 16 x nie

Odp. 3 – 28 x nie

Odp. A) 38 x nie

Odp. B) 12 x nie

Odp. C) 27 x nie

 

Dodatkowe odpowiedzi:

1. W oparciu o dane działu kontrolingu i planowania

2. Analiza rynku na podst. danych uzyskiwanych od klientów

3. Informacje branżowe z ministerstw

4. Indywidualny odzew z rynku

5. Analiza rynku odbiorców

6. Internet

7. Badania ogólnoświatowe

8. Ogłaszane przetargi

9. Rozmowy z przedsiębiorcami

10. Dane publikowane w Internecie

11. analizy, dyskusje na posiedzeniach zarządu

 

Zestawienie od podmiotów gospodarczych (sierpień 2011):

odp. 1 – 3 x nie

Odp. 2 – 9 x nie

Odp. 3 – 19 x nie

Odp. A) 31 x nie

Odp. B) 8 x nie

Odp. C) 25 x nie

 

Metodologia Barometru

Wskaźnik „Lubuski Barometr Koniunktury" oraz wzory ankiet.

Rynek pracy

Wskaźniki rynku zatrudnienia mające wpływ na zachowania rynkowe.

Barometr koniunktury

Obraz postaw, trendów i nastrojów, mających wpływ na stan gospodarki w województwie lubuskim.

Analizy w pigułce

Elektroniczne biuletyny informacyjne – comiesięczne analizy i informacje (pakiety e-mailowe) kierowane do grupy docelowej.

Monitoring prasy

Opinie, informacje, analizy gospodarcze i społeczne publikowane w mediach.

Artykuły PULS-u

Własne analizy, wywiady, opinie, relacje dotyczące trendów rozwojowych w województwie lubuskim.

Konferencje prasowe

Kwartalne prezentacje multimedialne pokazujące efekty prowadzonych badań i analiz.

Konferencja gospodarcza (06.2011 r.)

Prezentacja wyników projektu – końcowe podsumowanie prowadzonych badań i analiz.

Materiały Urzędu Statystycznego

Opracowania udostępnione przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
Dodatki

Kto jest on-line?

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Nasz biuletyn

Developed By Powered By
Copyright 2009 RocketTheme, LLC